Thống kê, báo cáo, biểu mẫu - Phần mềm Quản lý khoa học

Thống kê, báo cáo, biểu mẫu - Phần mềm Quản lý khoa học

1. Chức năng này gồm có những tác vụ gì?

- Tự động tổng hợp, thống kê các đề tài theo trạng thái: đề tài mới, đề tài đang quản lý tiến độ và đề tài đã hoàn thành.

- Tự động thống kê đề tài theo đơn vị, lĩnh vực, cấp quản lý

- Biểu mẫu gồm một danh sách các loại mẫu biểu, báo cáo, giấy tờ thường sử dụng với thông tin đã được thống kê tự động cho phù hợp.

2. Nguồn thông tin mà biểu mẫu, báo cóa thống kê từ đâu?

- Các thông tin được thống kê từ danh sách đề tài, đề xuất đang quản lý.

3. Các tính năng hỗ trợ?

- Hỗ trợ lọc thông tin theo đơn vị, cấp quản lý, thời gianq quản lý.

- Hỗ trợ thống kê, báo cáo những năm trước.

- Xuất dữ liệu ra file Excel (thống kê, báo cáo), hoặc Word (biểu mẫu).

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119