Quản lý đề tài - Phần mềm Quản lý khoa học

Quản lý đề tài - Phần mềm Quản lý khoa học

1. Chức năng này quản lý những tác vụ gì?

- Xem, sửa, xóa các thông tin của đề tài. 

+ Chú ý: có những giai đoạn của đề tài không thể sửa, xóa thông tin

- Đối với đề tài mới:

+ Chọn hội đồng và đánh giá thuyết minh khoa học

+ Chọn hội đồng và thẩm định kinh phí

+ Chỉnh sửa thuyết minh, kinh phí theo yêu cầu.

+ Xác nhận chỉnh sửa

+ Ký hợp đồng

- Đối với đề tài đang quản lý tiến độ

+ Cập nhật thông tin chung

+ Cập nhật nội dung

+ Cập nhật kinh phí

+ Cập nhật thời gian

+ Xác nhận sửa đổi

+ Nghiệm thu đề tài cấp cơ sở

+ Nghiệm thu đề tài sơ bộ, chính thức

- Đối với đề tài đã hoàn thành:

+ Thêm, sửa, xóa thông tin về các đề tài đã hoàn thành ngoài quy trình quản lý.

2. Các quy trình quản lý như thế nào?

- Thêm đề tài/nhiệm vụ mới:

- Đánh giá nhiệm vụ/đề tài mới:

- Thẩm định kinh phí:
- Ký hợp đồng:
- Nghiệm thu sơ bộ:
- Nghiệm thu chính thức:
3. Các tính năng hỗ trợ khác?

- Bộ lọc đa dạng cho phép lọc theo nhiều tính năng

- Hỗ trợ xuất dữ liêu ra file Excel

- Hỗ trợ đính kèm các tài liệu liên quan.

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119