Hội đồng khoa học - Phần mềm quản lý khoa học

Hội đồng khoa học - Phần mềm quản lý khoa học

1. Quản lý hội đồng bao gồm những chức năng gì?

- Xem, sửa, xóa các loại hội đồng

+ Chú ý: Chỉ xóa được hội đồng ở trạng thái mới.

- Có nhiều loại hội đồng để đánh giá đề tài ở trạng thái tương ứng :

+ Hội đồng tư vấn, xác định nhiệm vu: Đánh giá đề xuất mới

+ Hội đồng đánh giá hồ sơ đăng ký: Đánh giá thuyết minh khoa học

+ Hội đồng thẩm đinh kinh phí: Thẩm định kinh phí của đề tài

+ Hội đồng nghiệm thu cơ sở: Nghiệm thu cơ sở/sơ bộ

+ Hội đồng nghiệm thu cấp bộ: Nghiệm thu chính thức.

- Có 2 phương pháp đánh giá:

+ Đánh giá nhanh: Đánh giá thông thường qua hội đồng, chỉ tải lên kết quả và các tài liệu liên quan.

+ Đánh giá qua phiếu đánh giá: Các thành viên hội đồng đánh giá qua phiếu đánh giá online kết quả được phần mềm tự động tính toán, tổng hợp.

2. Các quy trình quản lý hội đồng như thế nào?

- Thêm mới hội đồng:

- Quản lý hội đồng:
- Phiếu đánh giá:
- Kết quả đánh giá:
3. Các tính năng hỗ trợ khác?
- Hỗ trợ đính kèm các file tài liệu liên quan
- Hỗ trợ lọc thông tin theo nhiều linh vực
 

Liên hệ dùng thử phần mềm, Hotline: 0936.282.119