Phần mềm quản lý Khoa học Công nghệ

Giới thiệu phần mềm quản lý khoa học

 12/10/2016

Quản lý lý lịch khoa học, đề xuất nhiệm vụ KHCN, Quản lý tiền độ nhiệm vụ KHCN, các Đề tài đã hoàn thành, quản lý nhà khoa học, hội đồng, công trình khoa học đã công bố,...

Danh sách bài báo, công trình đã công bố - Phần mềm Quản lý khoa học

 16/09/2016

Danh sách bài báo, công trình đã công bố - Phần mềm Quản lý khoa học

Thống kê, báo cáo, biểu mẫu - Phần mềm Quản lý khoa học

 16/09/2016

Thống kê, báo cáo, biểu mẫu - Phần mềm Quản lý khoa học

Hội đồng khoa học - Phần mềm quản lý khoa học

 16/09/2016

Hội đồng khoa học - Phần mềm quản lý khoa học

Quản lý đề tài - Phần mềm Quản lý khoa học

 16/09/2016

Quản lý đề tài - Phần mềm Quản lý khoa học

Quản lý đề xuất - Phần mềm quản lý khoa học

 16/09/2016

Quản lý đề xuất - Phần mềm quản lý khoa học

Quản lý nhà khoa học - Phần mềm quản lý khoa học

 16/09/2016

Quản lý nhà khoa học - Phần mềm quản lý khoa học

Quản lý tổ chức - Phần mềm quản lý khoa học

 16/09/2016

Quản lý tổ chức - Phần mềm quản lý khoa học