Trích ngang lý lịch đảng viên - phần mềm Quản lý nhân sự

Trích ngang lý lịch đảng viên - phần mềm Quản lý nhân sự

1. Báo cáo này thống kê thông tin gì?

- Báo cáo thống kê danh sách những nhân sự là Đảng viên

- Báo cáo thống kê những thông tin cơ bản của nhân sự như: họ tên, ngày sinh, dân tộc, quê quán, nơi ở, trình độ học vấn, chức vụ, đơn vị.

2. Thông tin của báo cáo được lấy nguồn từ đâu?

- Thông tin được thống kê từ hồ sơ lý lịch mẫu 2c của nhân sự

3. Các chức năng hỗ trợ khác?

- Hỗ trợ thống kê thông tin của những năm trước.

- Hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel

Liên hệ dùng thử phần mềm