Danh sách hợp đồng theo hệ thống tổ chức

Danh sách hợp đồng theo hệ thống tổ chức

1. Báo cáo này thống kê thông tin gì?

- Thông tin danh sách nhân sự có hợp đồng lao động

- Thông tin cơ bản liên quan đến hợp đồng lao động của nhấn sự như ho tên, ngày sinh, quê quán, đơn vị, chức vụ, bậc lương, thời hạn hợp đồng.

2. Các nguồn thông tin được thống kê từ đâu?

- Thống kê từ thông tin hợp đồng lao động đã nhập

- Thống kê từ hồ sơ lý lịch mẫu 2c của nhân sự

- Các quy định hiện hành của Nhà nước về chế độ lao động.

3. Các tính năng hỗ trợ khác của hệ thống?

- Hỗ trợ thống kê thông tin của những năm trước. Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin.

- Hỗ trợ lọc thông tin theo phòng ban, đơn vị

- Hỗ trợ xuất thông tin ra file Excel.

Liên hệ dùng thử phần mềm