Danh sách đề nghị bổ nhiệm chức vụ

Danh sách đề nghị bổ nhiệm chức vụ

1. Báo cáo thống kê thông tin gì?

- Thống kê những nhân sự đang trong thời gian đề nghị bổ nhiệm chức vụ

- Thống kê thông tin cơ bản về những nhân sự đang được đề nghị bổ nhiệm chức vụ như: Họ tên, dân tộc, nơi ở, giới tính, ngày sinh, trình độ, khen thưởng, kỷ luật, quá trình công tác,...

2. Nguồn thông tin được thống kê từ đâu?

- Thông tin bổ nhiệm, bổ nhiệm lại của quản lý nhân sự

- Hồ sơ lý lịch nhân sự mẫu 2c

- Thông tin khen thưởng, kỷ luật của quản lý nhân sự

- Thông tin quá trình đào tạo, công tác của quản lý nhân sự

- Các thông tin được chuẩn hóa theo các quy định mới nhất của Nhà nước.

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kê những năm trước?

- Không. Ở báo cáo này, phần mềm chưa hỗ trợ tính năng thống kê nhân sự đang được đề nghị bổ nhiệm của những năm trước. 

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất dữ liệu ra các định dạng khác?

- Có. Phần mềm hỗ trợ xuất các dữ liệu đã thống kê ra Excel.

Liên hệ dùng thử phần mềm