Danh sách cán bộ, công chức, viên chức kéo dài thời gian công tác theo nghị định 71/2000/NĐ-CP

Danh sách cán bộ, công chức, viên chức kéo dài thời gian công tác theo nghị định 71/2000/NĐ-CP

1. Báo cáo thống kê thông tin gì?

- Thống kê thông tin danh sách cán bộ kéo dài thời hạn công tác.

- Thống kê những thông tin cá nhân của những cán bộ, công chức kéo dài thời hạn công tác như họ tên, giới tính, ngày sinh, chức vụ, trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, thời gian nghỉ hưu.

2. Các thông tin được thống kê từ nguồn nào?

- Thông tin nhân sự nghỉ hưu, kéo dài thời hạn công tác của Quản lý nhân sự

- Các thông tin chung trong hồ sơ lý lịch nhân sự mẫu 2c

- Các quy trình được chuẩn hóa theo quy định mới nhất của Nhà nước

3. Các tính năng hỗ trợ khác?

- Hỗ trợ lọc thống kê theo phòng ban

- Hỗ trợ xuất dữ liệu đã thống kê ra file Excel

Liên hệ dùng thử phần mềm