Báo cáo tổng hợp qũy tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức do áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm

Báo cáo tổng hợp qũy tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức do áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm

 1. Báo cáo này thống kê thông tin gì?

- Đây là báo cáo tổng hợp qũy tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức do áp dụng hệ số tiền lương tăng thêm.

- Quỹ tiền lương tăng thêm được tính bằng tổng hệ số chênh lệch giữa hệ số mới và hệ số cũ nhân với lương cơ sở.

- Các trường hợp tăng lương nhưng không tăng do hệ số sẽ không được tính.

- Thống kê theo loại đối tượng hưởng lương

2. Các nguồn thông tin được lấy từ đâu? 

- Nguồn thông tin được lấy từ hợp đồng lao động và quá trình lương của nhân sự đã nhập.

- Về thông tin các loại đối tượng hưởng lương, hệ số lương, lương cơ sở được lấy theo quy định mới nhất của Nhà nước.

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kê lương của những năm trước?

- Có, phần mềm có hỗ trợ thống kê lương của cả những năm trước nếu như nhân sự đã nhập đủ quá trình lương. 

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel?

- Có. Phần mềm hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel với đầy đủ thông tin đã thống kê.

Liên hệ dùng thử phần mềm