Báo cáo tổng hợp các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Báo cáo tổng hợp các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang 2016 xuất ra file

1. Báo cáo này thống kê thông tin gì?

- Báo cáo thống kê các loại đối tượng hưởng lương, tổng hợp tiền lương theo bậc, ngạch, các chế độ phụ cấp lương.

2. Các thông tin được thống kê từ nguồn nào? Có đúng quy chuẩn của Nhà nước không?

- Các thông tin được lấy từ thông tin hợp đồng lao động, từ quá trình lương của nhân sự đã nhập.

- Các quy trình đều được xây dựng theo các quy định mới nhất của Nhà nước.

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kế thông tin những năm trước không?

- Có. Phần mềm có hỗ trợ thống kê thông tin những năm trước. Chỉ cần chọn năm và ấn "thống kê"

- Có thể lọc thêm theo đơn vị, phòng ban

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất file Excel?

- Có. Phần mềm đã hỗ trợ xuất các thông tin đã thông kê ra file Excel.

Liên hệ dùng thử phần mềm