Báo cáo số lượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch

Báo cáo số lượng công chức, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập và đăng ký chỉ tiêu dự thi nâng ngạch

 1. Báo cáo thống kê thông tin gì?

- Báo cáo thống kê số lượng công chức, viên chức theo nghạch hiện tại và đăng ký dự thi nâng ngạch trong năm.

2. Các thông tin có đúng như quy định của Nhà nước?

- Thông tin về ngạch công chức, mà ngạch và quy trình nâng ngạch được xây dựng theo đúng các quy định mới nhất của Nhà nước.

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kê thông tin những năm trước?

- Có. Các thông tin này đều được ghi lại và có thể thông kê những năm trước.

- Cách làm : Chọn năm muốn thống kê và "Thống kê"

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất dữ liệu ra file Excel?

- Có. Có thể xuất dữ liệu ra file Excel với đầy đủ thông tin đã thống kê để báo cáo ngay.

Liên hệ dùng thử phần mềm