Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ

Báo cáo số lượng, chất lượng công chức, viên chức làm công tác tổ chức cán bộ

1. Báo cáo này thống kê những thông tin gì?

- Báo cáo số lượng, trình độ, chuyên ngành đào tạo của công chức viên chức

- Chú trọng thống kế các chuyên nghành liên quan đến quản lý, tổ chức cán bộ như: Luật, Quản trị hành chính và nhân sự, Kinh tế.

- Các khóa đào tạo về Hành chính, Tin học, Ngoại ngữ.

- Thống kê vị trí, chức vụ

2. Nguồn thông tin được lấy từ đâu?

- Phần mềm tự động tổng hợp thông tin từ lý lịch nhân sự mẫu 2c , thông tin các khóa bồi dưỡng, đào tạo đã nhập.

- Các mẫu thông tin được xây dựng theo quy chuẩn mới nhất của Nhà nước

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kê thông tin những năm trước?

- Có. Phần mềm hỗ trợ thống kê thông tin những năm trước kể cả thời điểm chưa đưa phần mềm vào sử dụng. Yêu cầu nhập đầy đủ thông tin về quá trình đào tạo, bồi dưỡng, hồ sơ lý lịch.

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất báo cáo ra các định dạng khác?

- Có. Phần mềm hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel, với đầy đủ thông tin đã thống kê.

Liên hệ dùng thử phần mềm