Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo số lượng, chất lượng, cơ cấu đội ngũ viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập trong năm

1. Báo cáo hỗ trợ thống kê những thông tin gì?

- Thống kế số lượng công chức đang quản lý

- Thống kê công chức, viên chức theo giới tính, Đảng viên, dân tộc, độ tuổi, ngạch, chức danh khoa học và trình độ chuyên môn.

2. Có thể thống kê thông tin tại một thời điểm trong quá khứ không

- Có. Phần mềm đã lưu trữ toàn bộ thông tin đã nhập nên có thể hiển thị thống kê ở quá khứ.

- Cách làm: ở phía trên danh sách, chọn năm muốn thống kê và ấn nút "Thống kê" bên cạnh

- Ngoài ra có thể lọc theo phòng ban

3. Có thể xuất dữ liệu ra được không?

- Có. Phần mềm hỗ trợ xuất thông tin ra file Excel với đầy đủ thông tin.

Liên hệ dùng thử phần mềm