Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Báo cáo kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

1. Báo cáo thống kê thông tin gì?

- Báo cáo thống kê kết quả thực hiện nâng bậc lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị, cơ quan, phòng ban trực thuộc và các thông tin liên quan.

- Ngoài ra, báo cáo cũng tổng hợp những thông tin của nhân sự như ngày sinh, giới tính, trình độ chuyên môn.

2. Nguồn thông tin phần mềm thống kê được lấy từ đâu?

- Phần mềm thống kê từ hồ sơ lý lịch mẫu 2c và quá trình lương mà nhân sự đã nhập.

- Các phân loại ngạch, bậc được xây dựng theo quy chuẩn mới nhất của Nhà nước.

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kê những năm trước?

- Có. Phần mềm hỗ trợ thống kê thông tin những năm trước, kể cả khi chưa đưa phần mềm vào sử dụng. Tuy vậy, trong quá trình lương cần phải nhập đầy đủ, chính xác thông tin.

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất báo cáo ra file Excel?

- Có. Phần mềm hỗ trợ xuất các thông tin đã thống kê ra file Excel đầy đủ, thuận tiện làm báo cáo.

Liên hệ dùng thử phần mềm