Báo cáo danh sách và tiền lương công chức - Phần mềm Quản lý nhân sự

Báo cáo danh sách và tiền lương công chức

1. Báo cáo này thống kê thông tin gì?

- Thống kê một số thông tin chung về nhấn sự: Ngày sinh, Giới tính, Chức vụ, Vị trí công tác.

- Thông tin liên quan đến lương, phụ cấp: Thời gian giữ ngạch, Mã ngạch, Hệ số lương, Các loại phụ cấp.

2. Nguồn thông tin thống kê lấy từ đâu?

- Các thông tin chung được lấy từ hồ sơ lý lịch mẫu 2c

- Thông tin về lương, phụ cấp lấy từ quá trình lương

- Các thông tin về mã ngạch, hệ số,... dựa theo quy định mới nhất của Nhà nước

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kê những năm trước?

- Có. Phần mềm hỗ trợ thông kê thông tin cả những năm trước. Thậm chí cả thời điểm trước khi đưa phần mềm vào sử dụng. Chú ý nhập đầy đủ thông tin về quá trình lương, hồ sơ lý lịch.

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất báo cáo ra định dạng khác?

- Có. Phần mềm hỗ trợ xuất báo cáo đã thống kê ra file Excel.

Liên hệ dùng thử phần mềm