Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong các đơn vị sự nghiệp

Báo cáo công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong các đơn vị sự nghiệp
 

1. Báo cáo thống kê thông tin gì?

- Thống kê thông tin công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí quản lý của nhân sự.

- Thống kê thông tin về số lượng, độ tuổi giới tính, trình độ chuyên môn, lý luận của nhân sự được bổ nhiệm công tác quản lý.

2. Nguồn thông tin thống kê từ đâu?

- Thông tin về bổ nhiệm được thống kê từ mục thông tin bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trong quản lý nhân sự.

- Các thông tin khác được thống kê từ hồ sơ lý lịch, quá trình đào tạo của nhân sự.

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kê những năm trước?

- Có. Có thể thống kê thông tin những năm trước, với khoảng thời gian có thể tùy biến. Cần nhập đầy đủ thông tin về bổ nhiệm, và hồ sơ lý lịch nhân sự.

- Có thể lọc thêm theo phòng ban.

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất dữ liệu ra các định dạng khác?

- Phần mềm có thể xuất dữ liệu ra file Excel.

 

Liên hệ dùng thử phần mềm