Báo cáo cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập

Cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập

1. Báo cáo này thống kê những gì?

- Báo cáo thống kê số lượng viên chức theo vị trí làm việc và chức danh nghề nghiệp

2. Việc phân chia chức danh có đúng quy định Nhà nước?

- Báo cáo lấy thông tin từ hồ sơ lý lịch nhân sự đã nhập. Còn việc phần chia chức danh nghề nghiệp được dựa trên thông tư 12/2012/TT-BNV của Nhà nước.

3. Phần mềm có hỗ trợ thống kế thông tin trong quá khứ?

- Có. Có thể thông kê được thông tin tại một thời điểm trong quá khứ. 

- Cách làm: chọn năm muốn thống kê, ấn nút "Thống kê" bên cạnh

- Có thể lọc thêm theo phòng ban

4. Phần mềm có hỗ trợ xuất thông tin ra Excel?

- Có. Có thể xuất thông tin ra Excel để tiện báo cáo với đầy đủ thông tin đã thốn kê

Liên hệ dùng thử phần mềm